19,196 Reputation

20 yesterday
10 Nov 21
20 Nov 18
10 Nov 13
10 Nov 12
10 Oct 30
-10 Oct 28
10 Oct 16
10 Oct 14
10 Oct 13
10 Oct 6
10 Sep 20
10 Sep 6
10 Aug 27
10 Jul 22
10 Jul 9
10 Jun 20
10 Jun 3
20 May 27
-2 May 25
10 May 13
10 May 10
10 May 9
0 May 7
15 May 6
0 May 5
10 Apr 29
20 Apr 21
10 Apr 19
10 Apr 11